Hybrydowość w grafice.
Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu.

Organizowana w listopadzie sesja stanowić będzie dopełnienie dziewiątej edycji triennale „Kolor w grafice”, której podtytuł „Hybrydowe światy” odsyła nas w obszar sztuki funkcjonującej na styku różnych światów. Mogą one wywodzić się zarówno z uwarunkowań technicznych czy procesowych, jak i dotyczyć skomplikowanej natury przekazu, w którym łączone są często pozornie niespójne ze sobą wątki, systemy wartości czy sposoby komunikowania.

Krótki opis merytoryczny:

Zakres problemowy sympozjum dotyczy szeroko pojętego problemu łączenia w jednym dziele/realizacji artystycznej wielu odmiennych doświadczeń w budowaniu wizualnego przekazu. Tytułową hybrydowość rozpatrywać można poprzez pryzmat materiału, technologii, specyfiki procesu, ale też idei i niesionego przezeń przekazu. We współczesnej twórczości graficznej a także w obszarach jej pokrewnych już od jakiegoś czasu różnie pojmowane formy hybrydowości zyskały status wysokiej popularności a nawet powszechności. Wykorzystywane są zarówno do eksperymentalnej konfrontacji różnych technik i strategii wewnątrz medium, jak i stanowią jeden z elementów szerzej definiowanych strategii artystycznych. Trudno się nie zgodzić z tym, że w obu przypadkach hybrydy przyczyniają się do szerszej swoistej rewitalizacji medium, jego redefiniowania. W intencji organizatorów niniejszej sesji jest postawienie szeregu pytań o sens i znaczenie hybrydowości w matrycowej dziedzinie.

Program:

17 listopada, godzina 10.00 — powitanie gości, otwarcie obrad

I. MEDIUM i PROCES

10.15–10.40
Kajetan Giziński, Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy
Drzeworyt langowy jako naturalna hybryda graficzna.

10.40–11.05
Mirosław Pawłowski, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Koegzystencje.

11.05–11.30
Sebastian Dudzik, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Do czego potrzebna jest dziś grafika? Konsekwencje upodmiotowienia matrycy.

11.30–11.55
Darek Gajewski i Marek Sibinský, Uniwersytet w Ostrawie, Fakulta umění
Odkrywanie wczesnej sztuki komputerowej. Generowanie grafiki. 1965

11.55–12.25
dyskusja/przerwa kawowa

II. GRAFIKA I POZNANIE

12.25–12.50
Andreas Guskos, Akademia Sztuki w Szczecinie
Niektóre składniki natury

12.50–13.15
Marta Anna Raczek-Karcz, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Organiczność abstrakcji geometrycznej jako przykład hybrydowej idei w twórczości Ryszarda Gieryszewskiego i Ryszarda Otręby.

13.15–13.40
Maciej Gąbka, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
After positive.

13.40–14.05
Krzysztof Kula, Uniwersytet Śląski, Instytut Sztuki w Cieszynie
Engramy — pomiędzy dokumentacją a kreacją.

14.05–15.40
dyskusja/przerwa obiadowa

III. SPOJRZENIE POZA GRANICE MEDIUM

15.40–16.05
Krzysztof Jurecki, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Między fotografią a grafiką. Analiza wybranych prac z międzynarodowego konkursu Cyberfoto (1997–2018)

16.05–16.30
Katarzyna Zimna, Politechnika Łódzka
Odbitka graficzna jako łdzieło w ruchu': Hybrydowość na etapie post-print.

16.30–16.55
Martyna Rzepecka, Akademia Sztuki w Szczecinie/Collegium Da Vinci w Poznaniu Wielopoziomowa materia graficzna — jako centrum zamrożenia procesu graficznego oraz przestrzeń sensualnego odbioru.

16.55–17.30
dyskusja/przerwa kawowa

17.30–17.55
Zbigniew Romańczuk, Akademia Sztuki w Szczecinie
Widzialność niewidzialnego, nowe techniki obrazowania w praktykach artystycznych.

III. HYBRYDOWE BYTY W GRAFICZNEJ NARRACJI

17.55–18.20
Agnieszka Cieślińska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Homo-botanicus, twórcze imaginarium

18.30–19.00
dyskusja, podsumowanie obrad

WOZOWNIA
Hybrydowość w grafice. Medium w poszukiwaniu swego czasu i sensu.